De officiële inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld. Dat gebeurt via de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO), De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, dat bestaat uit afgevaardigden van de ouders en leerkrachten, die meedenken over beleidszaken en het reilen en zeilen van de school. De medezeggenschapsraad heeft ongeveer zes keer per jaar overleg.

Vertegenwoordigers voor de ouders zijn:
Jessie Schaap-Post, voorzitter
Sander Bunschoten, secretaris en GMR

Vertegenwoordigers van het team:
Elleke van Wijk,  MR en GMR
Dick Damen, MR

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.