In de medezeggenschapsraad (MR) denken en kijken leerkrachten en ouders samen mee over verschillende organisatorische ontwikkelingen van de school. 

Vertegenwoordigers oudergeleding:
Jessie Schaap-Post

Sander Bunschoten

Vertegenwoordiger teamgeleding:
Marieke de Haan  MR en GMR 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.