1. Onze school

Merlin is een HB vriendelijke tweetalige school voor primair onderwijs. We bieden uitdagend, thematisch onderwijs met het International Primary Curriculum in het Engels en Nederlands. En werken vanzelfsprekend aan de basis voor taal en rekenen.

Alle kinderen krijgen lessen in het Engels en Nederlands, zodat zij een nieuwe taal leren verstaan en spreken. De Nederlands sprekende kinderen leren een wereldtaal, zodat zij ook kunnen communiceren met veel mensen buiten ons taalgebied en de Engels sprekende kinderen leren het Nederlands zodat zij kunnen communiceren met kinderen in de buurt van waar zij wonen, in het speeltuintje, de sportclub of op het schoolplein. 

De kinderen in de klas hebben soms een andere moedertaal. We hebben aandacht voor de verschillende talen van kinderen en brengen zo op een natuurlijke manier heel diverse culturen in de klas samen. Zo verbinden we mensen. Onze missie is: Wij geloven op Merlin in een 'Leven Lang Leren' waarmee we onze talenten kunnen blijven ontdekken en ontwikkelen als creatieve en meertalige wereldburgers. Wereldburgers die vandaag en morgen respectvol en betrokken, gezamenlijk hun steentje aan onze wereld willen en kunnen bijdragen.

Hierbij zijn het beheersen van talen, nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen en respect voor andere culturen heel handig belangrijk steentje aan bij. 

The school 

We are a TPO (Tweetalig Primair Onderwijs) school and offer challenging bilingual primary education. Bilingual education means that we teach lessons in Dutch and in English starting in group 1. Our focus is on learning languages, some children are leaning Dutch others Enlish.

We see it as our mission to let children play and learn together through bilingual and challenging education that is focused on their future. We provide a strong foundation in reading, spelling, arithmetic and mathematics, crosscurricular and internationally oriented lessons in both languages. This is in line with the skills our children need and it fits well with the developments in our society. 

Languages connect people. It is our mission to give the children tools to communicate with everyone around the world.

Het bestuur 

Saskia Makker (voorzitter), Bart van den Haak 

Directie 

Annette Jonker, directeur

Groepsleerkrachten 

Groep 1-2
Desiree van der Merwe en Annette Jonker

Groep 3-4
Robert Winters en Tina Henselijn

Groep 5-6
Dick Damen en Elleke van Wijk 

Groep 7-8
Loes Vulker en Robert Winters

Kunst
Betsy Pullen 

Muziek
Gonca van Herpen 

Interne Begeleiding
Tina Henselijn 

Coördinator Engels
Elleke van Wijk

Coördinator leerlingzaken
Mirjam Kemp

IPC coördinator
Loes Vulker

HB specialist
Tina Henselijn 

ICT
Robert Winters 

In ons gebouw vindt u ook: Kinderdagverblijf en Buitenschool opvang; Belhamels van Kinderopvang Huizen 

 

2. Onderwijs

Goed onderwijs legt de focus op leren. Leren in de brede zin van het woord. De basis - taal en rekenen - is van groot belang. We vinden het vanzelfsprekend dat de kinderen goed technisch leren lezen, begrijpend lezen, rekenen, spellen en schrijven. In de ochtenduren werken we daaraan groepsdoorbroken met methodes. Er is een duidelijke structuur: we starten elke dag met taal voor de pauze en rekenen na de pauze. 's Middags is er tijd voor zaakvakken als geschiedenis of natuur met het IPC (International Primary Curriculum).

 • Kinderen werken op hun eigen niveau, dat kan ook in andere groepen. Dat is groepsdoorbroken leren. Daarmee kunnen kinderen die meer uitdaging nodig hebben in een groep hoger de instructies volgen of als het nog even nodig is, in een groep lager extra oefenen.
 • Taalontwikkeling in het Nederlands en Engels vinden we cruciaal en oefenen we dan ook voortdurend. Iedereen die iemand iets leert is een taalleraar. Op onze school zijn dan ook: 'All educators are language teachers'. Je kunt immers niets overbrengen op de ander zonder taal te gebruiken.
  Het gaat met taal om allerlei vaardigheden. Je kunt dan denken aan vaardigheden als: “Hoe gebruik je informatiebronnen” of “Hoe presenteer je de informatie die je hebt verzameld?” enzovoort. 

HB-vriendelijk

Binnen het onderwijs op Merlin is er veel aandacht voor onze focus gebieden: Leren, Leven en Denken. We ontwikkelen daarvoor nieuwe vaardigheden vanaf groep 1. Dat zijn de Personal Goals van het IPC en de Executieve Functies . De kinderen leren met deze vaardigheden elk jaar een beetje meer over het leren, hoe we fijn (samen)leven en hoe je kunt denken en vragen stellen. De doelen liggen hoog en de meeste kinderen  hebben daar baat bij. Het HB vriendelijk-onderwijs past goed bij de focus die we hebben. Dat blijkt ook uit het feit dat momenteel 40% van onze leerlingenpopulatie meer- of hoogbegaafd is en veel van hen ons vertellen en laten zien dat ze blij verder ontwikkelen.

 Onze focus op leren, leven en denken werken we vooral uit in drie speerpunten: 

 1. Tweetalig onderwijs en meertalig onderwijs
 2. Internationalisering en IPC 
 3. Toekomstgericht leren

Speerpunt; TPO – Tweetalig onderwijs 

TPO staat voor Tweetalig Primair Onderwijs en past bij de ontwikkelingen om ons heen. Door lessen in het Nederlands en het Engels aan te bieden wordt het leren van twee talen vanzelfsprekend en verbonden met diverse vakken. 

We willen kinderen zowel Nederlandse als het Engelse taalvaardigheden meegeven. We bieden daarom tweetalig onderwijs dicht bij huis dat voor alle kinderen bereikbaar kan zijn.  Zodat zij vol zelfvertrouwen de twee talen spelenderwijs leren en kunnen gebruiken. De taaldomeinen die aan bod komen zijn: luisteren, spreken, lezen en schrijven. We hebben extra aandacht voor de moedertalen. Een goede beheersing van de moedertaal helpt bij het leren van nieuwe talen en is een belangrijk van je persoonlijke identiteit. 

Woordenschat ontwikkeling is de basis voor het communiceren. Door herhaling leer je nieuwe woorden. De ‘keywords’ die we aan bieden, hangen we daarom ook op de IPC-leerwand. Zo kunt u zien wat we leren en heeft u de mogelijkheid om de ‘keywords’ ook thuis eens te laten vallen tijdens een gesprek. Zo vormen we samen een krachtige leeromgeving. U kunt daaraan nog meer bijdragenm door bijvoorbeeld veel (voor) te lezen. Dat hoeft niets te kosten want de kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek in Eemnes of uw woonplaats.

Door ook in het echt te oefenen met taal is het leuk om deze in verschillende situaties te oefenen. Via Skype leggen we in de middenbouw contact met een andere tweetalige school in de wereld. In groep 7 gaan de leerlingen op reis naar het buitenland.

Er zijn veel kinderen met heel verschillende taal achtergronden bij ons op school. Hun moedertaal is een belangrijk deel van hun identiteit. We geven al die verschillende talen een plek in de school. Op Mother Language Day vieren we al die verschillende talen met elkaar.

Alberdingk Thijm Scholen biedt na de basisschool voor elk niveau tweetalig Voortgezet Onderwijs.

Secondary education 

‘Alberdingk Thijm Scholen’ also offers bilingual secondary education.

Speerpunt; IPC 

Through the International Primary Curriculum or simply the IPC we provide education that ‘Really Matters’ and encourages our pupils to have an enquiring mind. In doing so, we involve children in what they are learning and practising and challenge them to do better and better. 

International Primary Curriculum of kortweg het IPC is de basis voor het uitdagen van kinderen om nieuwsgierig en onderzoekend te leren. Daarmee betrekken we kinderen bij wat ze leren en oefenen en dagen hen uit om dat steeds beter te doen. We differentiëren zodat elk kind op het eigen niveau aangesproken kan worden.

Met IPC leren kinderen kritische vragen te stellen, onderzoek te doen en is er aandacht voor internationaal bewustzijn. Er wordt door middel van het leggen van verbanden tussen diverse vakgebieden (aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, taal, kunst) doelgericht geleerd. Op de leerwanden achter in de klassen verzamelen we hiervan leerbewijzen en maken we het leerproces gedurende elk thema zichtbaar. Door daar regelmatig naar terug te kijken ontstaat er inzicht in wat we samen leren, kunnen en begrijpen. 

Er wordt met IPC kennis, vaardigheden en begrip opgedaan. De doelen waar we aan werken zijn vooral op vaardigheden gericht. De ontwikkeling die kinderen daarin doormaken kun je niet volgen met traditionele toetsen zoals een dictee of een overhoring van de kennis van topografie. Voor het volgen van de ontwikkeling van vaardigheden gebruiken we daarom formatieve assessments. Dat is een vorm van toetsen waarmee we stapsgewijs kijken naar ontwikkeling. Welk doel willen we bereiken, wanneer is dat gelukt en wat is nodig om verder te kunnen leren? 

Bijvoorbeeld 

Het doel is: “Ik kan een plattegrond maken van de school”. 

Stappen voor succes kunnen dan zijn: 

 • de plattegrond klopt,
 • je hebt een legenda gemaakt,
 • je hebt het juiste perspectief gekozen.

Feedback richt zich dan op:

 • Kun je de weg vinden in de school met de kaart in de hand?
 • Heb je er een legenda bij gemaakt die klopt?
 • Klopt het perspectief?
 • Welke stappen voor succes beheers je al?
 • Wat heb je nu nog nodig?

Feedforward:

Als je alle stappen voor succes hebt bereikt dan is je doel bereikt. 

 • Dit is de volgende stap die je kunt maken in het leren...
 • Deze personal goals kun je oefenen...
 • Dit kun je gebruiken om er nog beter te worden in....

De kinderen vertellen dat ze door de assessments beter leren terugkijken op wat ze hebben geleerd, het leuker vinden om met assessments te leren en trots zijn op wat ze hebben geleerd. 

De kunstlessen en muzieklessen worden gegeven door een vakdocent. Zij sluiten met hun opdrachten zoveel mogelijk aan bij de units van IPC. Meer over IPC kunt u lezen op de site van IPC Nederland: www.ipc-nederland.nl

Speerpunt; #Daar gaat het om, toekomstgericht leren

 

Dat doen we met 21st Century Skills, Personal goals, executieve functies en kanjertraining 

#Daar gaat het om

is een speerpunt van Alberdingk Thijm scholen. Onderwijs betreft meer dan alleen taal en rekenen. Het gaat ons ook om bijvoorbeeld open, betrokken, gewetensvol en zelfbewust de wereld tegemoet treden. Het investeren in je eigen ontwikkeling en die van de samenleving. Uitdagen om creatief en oplossingsgericht te leren denken en doen. 

De 21st Century Skills zijn door Kennisnet verzameld (zie figuur 1). Het zijn niet zozeer nieuwe vaardigheden, maar ze worden aangemerkt als extra belangrijk voor deze tijd. 

21st century skills

 Figuur 1. 21st Century Skills 

Wilt u meer lezen over de 21st Century Skills dan kunt u hierover op de site van Kennisnet meer informatie vinden. www.kennisnet.nl

Personal goals

Gedurende de dag is er steeds aandacht voor de personals goals van IPC. Dat zijn: een denker zijn, communicatief, respectvol, empatisch, ethisch, flexibel en een teamspeler zijn. Stuk voor stuk vaardigheden die ons helpen bij het leren, leven en denken. 

Executieve functies

Deze functies zijn regel- en aansturingsfuncties van onze hersenen. Je hebt ze nodig in de dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij het leren op school. Ze zijn daarom een sterke voorspeller voor schoolsucces. Zonder goede executieve functies is het moelijker om je intelligentie optimaal in te zetten. Een voorwaarde dus om lekker te leren. We oefenen ze dan ook volop van jong tot oud in alle groepen. 

Kanjertraining

Pesten is geen optie! Je gaat respectvol met elkaar om. We praten en oefenen aan de hand van de kanjerlessen van de Kanjertraining en Personal Goals. 

 Speciaal voor de jongste kinderen 

De jongste kinderen leren al spelend vanaf de start in het Engels en Nederlands. De leerkracht van de groep spreekt Engels en/of Nederlands. Dagelijks starten de kinderen met spel in de klas. Daarna gaan ze in de kring en vertellen over over nieuwe onderwerpen of over wat hen bezighoudt. 

Daarna verdeelt de leerkracht tijdens de verschillende lessen haar aandacht over groepjes kinderen. Zij leren al spelend nieuwe dingen te ontdekken en te onderzoeken. In de onderbouw is er vanzelfsprekend veel tijd voor vrij spel, voorbereidende of aanvankelijke taal- en rekenactiviteiten. 

Vakspecifiek 

Gymnastiek en spel 

De kinderen van groep 1 en 2 spelen en gymmen samen buiten en één keer per week met een vakleerkracht in de speelzaal in ons gebouw. De gymlessen van groep 3-8 worden gegeven door een vakleerkracht gym. De kinderen worden op een eigentijdse manier gestimuleerd om te bewegen, hun uithoudingsvermogen en kracht te ontwikkelen. De lessen worden gegeven in het Huis van Eemnes.  De zaal is op ongeveer tien minuten loopafstand van onze school. 

Pauze 

Twee keer per dag is er een pauze waarin alle kinderen buiten zijn. Er wordt één keer per week door een speelpleincoaches een spel aangeboden.  Op het plein oefenen kinderen met klauteren, voetballen, schommelen, knikkeren, enzovoort. De grote pauze begint met de lunch. De kinderen eten samen met hun leerkracht in de klas en gaan daarna naar buiten. Er is altijd toezicht van leerkrachten tijdens de pauzes.

Assemblies 

Een paar keer per jaar is er een assembly (viering). De kinderen presenteren dan wat zij leren rond het thema in hun klas. We laten u via de app weten als de kinderen een viering hebben voorbereid. Bij de assemblies bent u altijd van harte welkom. 

Combinatiegroepen 

De kinderen leren in combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Combinatiegroepen hebben als voordeel dat kinderen elk jaar een andere rol hebben. Afwisselend zijn zij de jongste of de oudste in de klas. Zij leren van elkaar, bijvoorbeeld hoe je hulp kunt bieden, hoe je iets uitlegt of welke verantwoordelijkheid je kunt nemen en naar elkaar luisteren, ‘spieken bij de buren’, kritisch denken of samen oplossingen zoeken. Dit zijn kansen voor leren die in een combinatiegroep vanzelfsprekender zijn. 

Contact met ouders 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de klas en van uw kind. Hiervoor gebruiken we Parro, een AVG proof communicatieplatform voor ouders van basisschool leerlingen. De leerkracht stuurt u daarin regelmatig informatie of foto’s en onderhoudt contact met u over uw kind. De leerkracht stuurt daarin ook ouderbrieven met informatie over de IPC-unit. Via Parro nodigen we u uit voor oudergesprekken.
Daarnaast informeren we u specifiek over de ontwikkeling van uw kind in het ‘Sterverslag’ dat de kinderen twee keer per jaar meekrijgen. 

Een paar keer per jaar verschijnt in Parro de ‘Newflash’, onze informatieve brief met algemene informatie. Deze ontvangt u ook via Parro.  

3. Leerlingbegeleiding

De leerkrachten werken een aantal jaar achter elkaar met de kinderen. Zij voeren regelmatig gesprekjes en observeren hen tijdens hun dagelijks werk. Zo krijgen zij een goed beeld van wat kinderen nodig hebben en hoe elk kind binnen onze tweetalige setting leert. Sommige kinderen hebben net iets anders nodig. Soms omdat zij wat langer of intensievere instructie nodig hebben of nog even moeten oefenen om een nieuwe vaardigheid onder de knie te krijgen. Soms is er meer uitdaging nodig. Ook is het mogelijk dat kinderen bijvoorbeeld rekenen in een andere groep. We noemen dat groepsdoorbroken onderwijs. De extra hulp en/of uitdaging wordt dan in die groep geboden. Soms zullen we u vragen ook thuis met uw kind te oefenen, bijvoorbeeld om dagelijks te lezen of het oefenen van de tafels.
De ervaring leert ons dat wij met tweetalig onderwijs in combinatie met IPC goed HB (hoogbegaafd) vriendelijk onderwijs kunnen realiseren. Als de ontwikkeling toch niet passend verloopt zullen we samen met u besluiten wat er nog meer nodig is. We kunnen daarvoor advies inwinnen bij het WNI, het zorg- en adviesteam van de Alberdingk Thijm scholen. Wat wij niet kunnen is het begeleiden van leerlingen die een fysieke of mentale bedreiging vormen voor andere leerlingen of medewerkers binnen onze school.

Leerlingvolgsysteem 

We volgen de ontwikkeling van de kinderen door observaties, formatieve assessments, methodetoetsen en niet-methodetoetsen van Leerling in Beeld . Op deze manier brengen we breed in kaart wat de kinderen leren en ontwikkelen. Het geeft leerkrachten feedback voor het plannen van de lessen voor de volgende periode. De kinderen in groep 1 en 2 worden gevolgd met een observatiesysteem. Wij streven naar zo min mogelijk toetsen.

De ontwikkeling van de Engelse taalvaardigheden wordt ook gevolgd door observaties. Jaarlijks worden in het voorjaar de observaties  aangevuld met gegevens die we verzamelen met een toets, namelijk English Benchmark vanaf groep 5. 


In februari 2024 wordt door groep 8 de Cito Doorstroom toets gemaakt. (Dit is de vervanger van de Centrale Eindtoets)
De resultaten van de CITO’s en English Benchmark worden voor u als grafieken toegevoegd aan het Sterverslag dat de kinderen twee keer per jaar mee naar huis krijgen.

Coördinator leerlingzaken 

Het is mogelijk om onze coördinator leerlingzaken van de Alberdingk Thijm Scholen in te schakelen. Zij kan meedenken als de ontwikkeling van kinderen als gevolg van situaties buiten de school niet vanzelfsprekend verloopt. Bijvoorbeeld door het verlies van een familielid of scheiding van ouders. Voor vragen en zorgen over uw gezin en opvoeding kunt u ook terecht bij het Jeugd- en Gezinsteam van de gemeente waar u woont. 

Naar het VO 

Vanaf eind groep 7 komt de advisering voor het voortgezet onderwijs (VO) tijdens gesprekken met u aan bod. Op basis van de gesprekken en de verzamelde informatie geven we de kinderen uit groep 8 in december het advies voor het VO. 

Voor het maken van een keuze presenteren VO-scholen zich tijdens een informatiebijeenkomst in het najaar. Ouders van leerlingen van groep 7 en 8 ontvangen hiervoor een uitnodiging. In januari kunt u de VO-scholen tijdens de open dagen bezoeken. De scholen voor VO organiseren in die periode ook vaak informatieve ouderavonden. 

Uitstroom naar het VO in 2023

VMBO-T - HAVO: 12,5%
HAVO - VWO: 37,5%
VWO: 50%

4. Praktische zaken

Aanmelding en toelating 

Heeft u belangstelling voor onze tweetalige school? Dan nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken met ons. Wij informeren u graag over ons onderwijs.

Om u goed te kunnen adviseren nodigen we kinderen die na het vierde jaar in willen stromen meestal uit om een dagje mee te draaien in de groep. Ook nemen we -na toestemming van u- contact op met de huidige school. Zodra we uw kind plaatsen ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging (meer informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u in hoofdstuk 6). 

Application and admission 

Are you interested in our bilingual school? Then we cordially invite you to make an appointment with us. We are happy to inform you about our education.

Sometimes we invite a child to join a class for a day or contact the child’s current school for more information. As soon as we place your child you will receive written confirmation (for information about the registration procedure see Chapter 6). 

4-jarigen 

Na inschrijving ontvangt u van ons hiervan een bevestiging. Kinderen die bijna vier jaar zijn mogen drie dagdelen komen wennen en meespelen in de onderbouwgroep. Wilt u hiervoor contact opnemen met de leerkracht van groep 1-2?

Schooltijden

Dagelijks geven wij onderwijs van 8.30 tot 14.30 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vanaf 12.30 vrij. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten samen met hun leerkracht in de klas. Daarna spelen zij buiten, ook onder begeleiding van een leerkracht. 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie ma 23-10-2023 t/m vr 27-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024
Goede Vrijdag vr 29-03-2024
Pasen ma 01-04-2024
Meivakantie ma 22-04-2024 t/m vr 03-05-2024
Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren ma 20-05-2024
Zomervakantie ma 22-07-2023 t/m vr 30-08-2023
Studiedagen Deze kunt nu vinden op de jaarkalender in Parro.

Ziek? 

Als uw kind ziek is wilt u dit dan aan ons doorgeven? Dat kan tussen 8.00 uur en 8.30 uur via Parro. Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, bellen wij u op voor overleg. 

Een dagje vrij van school? 

Zie hoofdstuk 6; Verlofregelingen

Communicatie 

Wij maken gebruik van  Parro. Parro is de communicatie app voor laptop, tablet of telefoon speciaal voor ouders en scholen. U kunt deze app downloaden. Met Parro houden we u op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen in de school. U kunt op schooldagen ook via Parro appen met de leerkracht. We gebruiken deze app ook voor bijvoorbeeld het maken van afspraken van de periodieke oudergesprekken. Na schooltijd en op werkdagen zijn wij via Parro bereikbaar.

Wilt u in Parro aangeven of/waar we foto’s van uw kind mogen gebruiken? U kunt uw keuze te allen tijde wijzigen. We maken soms gebruik van Facebook. Wij dragen er zorg voor dat er op Facebook geen kinderen herkenbaar op de foto’s staan.

Uitstapjes

We maken jaarlijks een paar excursies met de groep. Ze sluiten aan bij de thema's waar we in de klas aan werken en ze zijn een belangrijke aanvulling op de lessen. Het heeft onze voorkeur om met de bus te reizen. Die is niet altijd beschikbaar.

Excursies zijn net als de lessen op school verplicht. Het niet mogelijk om uitzonderingen aan te vragen voor uw kind. Wij organiseren elk uitstapje met aandacht. Wij vangen kinderen die niet mee kunnen op school op.  We zijn heel blij met begeleidende ouders bij de uitstapjes. Soms hebben we meer aanmeldingen van ouders dan nodig. We maken dan als school een keuze wie er mee gaan. 

Kamp 

In de bovenbouw gaan de kinderen jaarlijks op een driedaags kamp. Het kamp is een speelse manier om allerlei persoonlijke vaardigheden te oefenen en een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Soms is het voor ouders de eerste keer dat hun kind twee nachtjes weg is en dat is even wennen. De kinderen hebben hier echter maar zelden last van. Aan het kamp zijn kosten verbonden. Dit schooljaar is dat € 68,00 per kind. 

In schooljaar 2023-2024 gaan we met groep 7 weer op reis naar het buitenland. Ook hier geldt dat kinderen die niet mee kunnen of mogen van hun ouders op school worden opgevangen. Aan dit kamp zijn geen extra kosten verbonden.

Mobiele devices

Alle mobiele devices van de leerlingen staan in de school op vliegtuigstand en worden ingeleverd bij de leraar.

Website 

Voor meer informatie over onze school kunt u ook onze website bezoeken; www.merlin-eemnes.nl. 

Zindelijkheid op school

Wij verwachten van alle kinderen die op school starten dat zij zindelijk zijn. Wij verzorgen geen zindelijkheidstraining en verschonen kinderen niet. Jonge kinderen hebben natuurlijk wel eens een ongelukje, dat kan gebeuren. In dat geval krijgen zij van ons droge kleding aangereikt. Leert u hen om zichzelf aan te kleden?

Samen hoofdluis voorkomen 

Hoofdluis komt nogal eens voor op scholen. We kunnen dat dan alleen samen met u aanpakken. We vragen u daarom regelmatig uw kind te controleren. Als u luizen vindt behandel uw kind dan zo snel mogelijk en geef het door aan de leerkracht. Bij een hardnekkige besmetting vragen we ouders om alle kinderen in de school te komen controleren. 

Tienuurtje en lunch 

Voldoende water drinken en gezond eten helpt kinderen om beter te leren. Een lege beker in de tas kan makkelijk regelmatig met water gevuld worden én dat scheelt plakkerige lekkages in de tassen! Op suikers reageren nogal wat kinderen heftig. We vragen u daarom met klem om  hier rekening mee te houden bij het vullen van de trommels en bekers. Kies liever voor gezonde alternatieven zoals groenten, fruit, noten.

Trakteren

Wij zetten leerlingen die jarig zijn graag in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl vindt u allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. De jarige mag in de groep trakteren en vanaf groep 3 met een kaart de groepen rondgaan.

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Binnen de school worden activiteiten georganiseerd en extra voorzieningen aangeboden die niet bekostigd kunnen worden uit de rijksbijdrage. Hierbij kunt u denken aan excursies, feesten en koptelefoons. Bovendien wil Merlin alle leerlingen vanaf groep 3 met een persoonlijke laptop laten werken. 

Om de kosten van deze activiteiten en voorzieningen te kunnen betalen, vragen wij een vrijwillige bijdrage: 

Groep 1-2: € 75,- per kind per jaar. 
Groep 3-8: € 150,- per kind per jaar. 
Groep 7-8: kampgeld € 68,- per kind 

Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden. 

Voluntary parent contribution 

Our school provides additional activities and supplies that are not funded by the government These include excursions, celebrations and headphones. At Merlin all pupils from group 3 and up work with personal laptops. 

To cover the costs of these activities and supplies, we ask parents for a voluntary contribution: 

Group 1-2: € 75,- per child, per year. 
Group 3-8: € 150,- per child, per year. 
Groep 7-8: school camp € 68,- per child

 

The Dutch Educational System 

Every country has a different educational system. When your child joins Merlin, he or she becomes part of the Dutch educational system. As a primary school, we are at the start of your child’s school career. This illustration depicts the Dutch system. The continuous line shows the different routes a student can follow after finishing primary school. 

schermafbeelding 2022 07 06 om 12.55.29

Primary education 

The day after your child turns 4, he or she can start primary school. Dutch primary schools lasts 8 years. Children learn basic skills: (Dutch) language and Maths as well as history, geography, music, PE, social-emotional skills, studying skills and so on. 

By the time your child in in group 8, he or she is 11 or 12 years old. After group 8, your child continues to secondary school. There are different levels in secondary education. Before choosing a secondary school for your child, the teacher of group 8 gives your child advice on his or her level. 

Secondary and tertiary education 

Where most other countries know two levels of secondary education (vocational or theoretical), the Dutch system has three levels: VMBO (vocational), Havo (mixed vocational/theoretical) and VWO (theoretical). 

VMBO (preparatory secondary vocational education) 

VMBO takes 4 years. It is vocational oriented, which means that students are taught practical knowledge. After VMBO students can continue to MBO (senior secondary vocational education and training), where they are taught skills and knowledge for specific jobs. 

Havo (senior general secondary education) 

Havo takes 5 years and prepares students for studying in professional higher education. There is an emphasis on obtaining the theoretical knowledge necessary for studying at universities of applied sciences (HBO). At HBO students are taught theoretical knowledge as well as practical and hands-on experiences through internships, for example. 

VWO (pre-university education) 

VWO takes 6 years and prepares students for research university. The focus at this level is on obtaining theoretical knowledge. After VWO they can continue studying to get a bachelor’s degree at a university. 

What is important to understand that this is not a rigid system. After passing exams, it is possible to move to different levels. The dotted lines in the illustration above represent the different paths students can follow to pursue their career of choice. All children learn in a different way and this system provides them an opportunity to find the best way for themselves. 

For more information, you can watch the YouTube video School system in The Netherlands by Nuffic: www.youtube.com

 

GGD

De GGD op de basisschool van uw kind

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.

Gezondheidsonderzoeken op school

Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar) een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek met als doel om samen met u als ouder/ verzorger de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen.

Het onderzoek sluit aan op de contactmomenten die u op het consultatiebureau heeft gehad. Naast een check van oren, ogen en groei is er aandacht voor hoe het verder met uw kind gaat op school, thuis en in de omgang met vriendjes.

In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan betekenen:

https://www.youtube.com/watch?v=BINTIoMKYVs

Het hele jaar bereikbaar

Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor vragen en advies over gezond opgroeien. Vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan en via het inloopspreekuur, de mail, het telefonisch spreekuur en de chat gesteld worden.

Kijk op www.ggdru.nl hoe u ons het makkelijkst kunt bereiken.

5. De rol van ouders

Medezeggenschapsraad 

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Dit is een wettelijk verplicht orgaan. Zij heeft instemmings- en/of adviesrecht over zaken als formatieplan, huisvesting, vakantierooster, begroting, actiejaarplan en andere zaken die de school aangaan. De namen van de MR-leden vindt u op onze website. De MR vergadert zes keer per jaar en behartigt de belangen van ouders en personeelsleden. De raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Op verzoek is de directie aanwezig. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Merlin valt onder het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur, vertegenwoordigd door een bovenschoolse directie, overlegt geregeld met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Iedere school vaardigt één MR lid af. Vaste overlegpunten zijn onder andere het plan van aanpak voor het komende jaar en de begroting. 

Oudercommissie 

Jaarlijks vragen we rond de informatieavond wie de klassenouders willen zijn. Zij zijn de schakels tussen de leerkracht en de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen in een klas. De oudercommissie (OC) wordt gevormd door alle klassenouders van de school samen. Zij helpt op verzoek van het team bij activiteiten waar de school goed extra hulp kan gebruiken, zoals opzetten en organiseren van feesten denk aan Sint en Kerst, het vinden van vervoer, een excursie die aansluit bij een unit van IPC of een evenement in en rondom de school. De OC hoeft dat niet zelf te doen, maar kan hierbij ook hulp vragen van de andere ouders/verzorgers.

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl